Yritysjärjestelyt


Yritysjärjestelyn käsite on peräisin vero-oikeudesta ja sillä on tarkoitettu vakiintuneesti tilannetta, jossa yrityksen rakennetta muutetaan, sen omaisuutta tai liiketoimintaa luovutetaan, tai omistussuhteita muutetaan. Lisäksi yritysjärjestelyillä voidaan tarkoittaa yhtiön toimintamuodon muutoksia ja myös yhtiön purkaminen liiketoiminnan lopettamisen jälkeen voidaan katsoa yritysjärjestelytoimenpiteeksi. Usein yritysjärjestelyt liittyvät yrityskauppaan, jolla tarkoitetaan esimerkiksi osakekauppaa (omistuskauppa), tai liiketoimintakauppaa (substanssikauppa) ja käytännössä yritysjärjestelyjä tehdään usein ennen yrityskauppoja ja/tai niiden jälkeen.

Yritysjärjestelyihin liittyvät tavoitteet vaihtelevat tapauskohtaisesti ja käytettävät menettelytavat valikoituvat yleensä sen mukaan, mihin järjestelyillä pyritään yksittäisessä tilanteessa. Yritysjärjestelyt kannattaa toteuttaa niin, että lopputulos palvelee parhaiten suunnitteluvaiheessa asetettuja tavoitteita. Tavoitteiden valinnassa on olennaista huomioida verosuunnittelulliset seikat siitä syystä, että yritysjärjestelyjen verotusta koskevat säännökset edellyttävät järjestelyiltä hyväksyttäviä liiketaloudellisia perusteita. Yritysjärjestelyllä voidaan tavoitella yritystoiminnan taloudellista järkeistämistä esimerkiksi yritysrakenteen tiivistyksillä ja hajautuksilla, tehokkuuden lisäämistä yhtiöitä vähentämällä, hallinnollisten kulujen pienentämistä, tai esimerkiksi konsernirakenteen purkamista, tai sen muodostamista. Yksinkertaisemmissa yritysjärjestelyissä esimerkiksi osakeyhtiön käyttöpääomaa voidaan lisätä ja kasvattaa osakkaiden määrää kätevästi vaikkapa suunnatulla maksullisella osakeannilla.

Käytännössä toteutettavat yritysjärjestelyt ovat monimuotoisia, mutta veroneutraaleista yritysjärjestelyistä on nimenomaiset säännökset laissa elinkeinotulon verottamisesta. Veroneutraalisuus tarkoittaa tässä kontekstissa sitä, että yritys ei purkaudu verotuksessa yritysjärjestelyjen seurauksena, jolloin toimenpiteestä ei aiheudu välittömiä veroseuraamuksia yhtiö- ja osakastasolla. Yritysjärjestelyjen ja yhtiöiden toimintamuodon muutosten veroneutraalisista toteuttamistavoista on olemassa säännöksiä esimerkiksi myös tuloverolaissa, varainsiirtoverolaissa ja arvonlisäverolaissa. Useimmiten verovelvollisen yhtiön näkökulmasta edullisin ratkaisu on jonkin veroneutraalin vaihtoehdon valitseminen ja selvissäkin tapauksissa on suositeltavaa hakea ennakkoratkaisua verottajalta, jotta saataisiin 100 % varmuus siitä, että jokin yksittäiseen tilanteeseen liittyvä yritysjärjestely on toteutettavissa veroneutraalisti ilman välittömiä veroseuraamuksia.

Kaiken kaikkiaan yritysjärjestelyt muodostavat hyvin monimuotoisen suunnittelualueen ja menettelyihin vaikuttavat samanaikaisesti useat eri lait. Yritysjärjestelyihin voi liittyä ainakin vero- yhtiö-, sopimus- ja työoikeudellinen puoli ja eri lakien vaikutusten yhteensovittaminen on keskeisin haaste kokonaisuuden suunnittelun ja valvonnan kannalta. Meiltä saat neuvoa tämän ison ja monimutkaisen kokonaisuuden hallintaan.